• Jeugd Voetbaltechnisch Beleid

  Het belangrijkste uitgangspunt binnen de jeugdopleiding van HC & FC Victoria is: 'Voetbal staat centraal'.

  Het Jeugd Voetbaltechnisch Beleidsplan staat volledig in het teken van dit uitgangspunt. Er is rekening gehouden met zowel de breedteteams als de selectieteams en het dient als leidraad voor de vereniging. Trainers en coaches zullen zich herkennen in de leeftijdskenmerken en de manier van spelen van hun team, zoals wij die in dit plan hebben beschreven.Het biedt ook duidelijkheid en heeft geeft antwoord op vragen van leden van de vereniging. Delen van dit plan worden dan ook digitaal, via onze internetsite, gedeeld met de leden.

  Hoe gaan wij om met de jeugd, welke criteria hebben wij voor selectiespelers, hoe worden de selecties samengesteld, hoe worden de breedteteams ingedeeld, wat zijn de ambities van de club, waar voldoet de technische staf aan, etc.? Een volledige kopie van het Jeugd VoetbalTechnisch BeleidsPlan treft u op de hoofdpagina van VoetbalTechnische Zaken op deze website.

  Dit plan wordt bewaakt door de Technische Commissie (TC). De voorzitter van deze commissie is tevens bestuurslid voetbalzaken en hij is verantwoordelijk voor het bewaken van het technisch beleid van de club. De Hoofd Jeugdopleiding, tevens lid van de TC, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering, het constant toetsen en eventueel verbeteren van dit plan (enkel na goedkeuring TC).

  Dit plan heeft eveneens tot doel een bijdrage te leveren aan een professionalisering van de club, zonder dat het de uitstraling van HC & FC Victoria verliest. De leden staan op de eerste plaats. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat zij met heel veel plezier onze jeugdopleiding kunnen doorlopen, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, welk niveau ze ook hebben.

  In het jaarlijkse Victoriaan Magazine is een samenvatting van dit plan opgenomen. Punt van aandacht: Binnen de jeugd van HC & FC Victoria wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens, meisjes, geloof, huidskleur, etc. Wij gaan uit van de kwaliteiten en gedrag van de speler/speelster en zullen hem of haar volgens de richtlijnen van dit jeugdopleidingsplan indelen binnen de club.Dit plan praat over de leden van HC & FC Victoria in de mannelijke vorm, maar hier worden alle leden mee bedoeld, inclusief meisjes.

  Voetbalinhoudelijk en technisch plan

  Het voetbalinhoudelijke en technisch plan zoals hieronder beschreven gaat in op hoe er bij HC & FC Victoria gevoetbald wordt. Dit beleidsplan is o.a. opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Visie, Ambitie & Doelstellingen
  • De jeugdopleiding
  • Voetbaltechnische opleiding
  • Organisatie
  • Selecteren en indelen
 • Technische Commissie

  Technische Commissie (TC)

  De TC is een orgaan dat op voetbaltechnisch gebied het beleid vorm geeft voor zowel het senioren- als jeugdvoetbal, en zowel prestatief als recreatief. Tegelijkertijd kunnen bestuur, jeugdcommissie, technische staf, als ook leden er terecht om ideeën, vraagstukken, problemen en geschillen op voetbaltechnisch vlak voor te leggen.

  De TC geeft leiding aan de totstandkoming en doorontwikkeling van het voetbaltechnisch beleid en houdt toezicht op de implementatie en naleving ervan. Het streeft ernaar om hierin de belangen en interesses van senioren en jeugd, prestatief en recreatief, in gelijke mate te behartigen. Hiernaast ondersteunt de commissie het hoofd jeugdopleiding bij het toezicht houden op het functioneren van de technische staf, het voeren van voortgangsgesprekken en de samenstelling van de technische staf.
  De TC bestaat uit 7 leden en/of vertegenwoordigers van jeugdleden, inclusief het hoofd jeugdopleiding,  en wordt voorgezeten door het bestuurslid voetbalzaken. Het oneven aantal stelt de commissie in staat om altijd een besluit te kunnen uitbrengen over ingebrachte vraagstukken.

  Out of scope zijn vraagstukken die betrekking hebben op de organisatie rondom het voetbal (o.a. velden, accommodatie en horeca).

  Een lid van de TC heeft naast een brede interesse in en affiniteit met voetbal zelf een voetbalachtergrond en is in staat een inhoudelijk, gefundeerd advies te formuleren over voetbaltechnische zaken.

 • Selecteren en Indelen

  Selectieteams

  Selecteren heeft als doel om iedere speler als ook ieder team op zijn eigen niveau te kunnen laten voetballen en ontwikkelen. Dit betekent dat er bij Victoria geselecteerd wordt voor de totstandkoming van selectieteams.

  Bij Victoria selecteren wij op basis van:
  1. Geboortejaar;
  2. Speelsterkte aan de hand van TIPS;
  3. Positie.

  - Bij O8/O9-pupillen is positie niet van toepassing;
  - Bij O10/O11-pupillen wordt gekeken naar linies: aanvallers/verdedigers;
  - Vanaf de O12-pupillen wordt gekeken naar linies: aanvallers, middenvelders, verdedigers en worden posities belangrijker.

  De gedachten achter het selecteren is dat kinderen daarmee worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Voetballen op een te hoog of te laag niveau kan leiden tot stilstand of zelfs achteruitgang in de ontwikkeling. Op zowel fysiek als mentaal vlak. De Technische Staf is verantwoordelijk voor het indelen van de selectieteams.

  Breedteteams

  De breedteteams worden ingedeeld door de jeugdcommissie. Aangezien alle breedtetrainingen onder verantwoording staan van de Technische Staf, adviseren zij de jeugdcommissie met betrekking op speelsterkte van de spelers. Net zoals bij selectieteams, ontwikkelen spelers zich in de breedte ook het beste wanneer zij met en tegen gelijkwaardige spelers voetballen.

  Bij breedteteams is echter de persoonlijke voorkeur van spelers, zoals het voetballen met vriendjes, ook belangrijk. Zij kunnen dit voorafgaand aan de samenstelling van de teamindelingen kenbaar maken aan de coördinator van hun leeftijdslichting binnen de jeugdcommissie. De criteria die de jeugdcommissie hanteert bij het indelen van de breedteteams, zijn:
  1. Leeftijdscategorie / geboortejaar;
  2. Voorkeur;
  3. Speelsterkte/talent.

  Leeftijdscategorie / geboortejaar

  Er wordt in principe gespeeld in de eigen leeftijdscategorie. Een speler wordt ingedeeld in een eerste- dan wel tweedejaars team op basis van het kalenderjaar waarin hij geboren is. Voor selectiespelers geldt, dat indien een speler is uitgeleerd dan wel is uitontwikkeld in de eigen leeftijdscategorie, er doorgeschoven kan worden naar een hogere leeftijdscategorie.

  Speelsterkte

  In de praktijk komt het er op neer dat er wordt gekeken naar de balvaardigheid van de spelers. Hoe zij voetbalsituaties oplossen, binnen een bepaalde taak, behorend bij de positie waarop gespeeld wordt. Of de speler veel zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heeft. Of hij coachbaar is en een teamspeler is. Wat de handelings- en startsnelheid is, evenals fysieke weerbaarheid. Uiteraard wordt hierbij normen gehanteerd die passen bij de verschillende leeftijdscategorieën.

  Kortom: om de speelsterkte en het talent van kinderen vast te stellen wordt er gekeken naar:

  T = technische vaardigheden.

  I = inzicht ofwel de tactische vaardigheden.

  P = persoonlijkheid en de mentale weerbaarheid.

  S = snelheid en de fysieke gesteldheid van het kind.

  T

  I

  P

  S

  Dribbelen en drijven

  Oplossen voetbalsituaties in balbezit

  Motivatie

  Handelingssnelheid

  Passen en trappen

  Oplossen voetbalsituaties bij balbezit tegenpartij

  Weerbaarheid

  Startsnelheid

  Passeren

  Omschakelen

  Inzet

  Loopsnelheid

  Aanvallen en verdedigen

  Looplijnen

  Doorzettingsvermogen

  Fysieke weerbaarheid / Kracht

  Afwerken

   

  Lef en initiatief

  Conditie

     

  Concentratie

  lenigheid

     

  Zelfvertrouwen

  Balans / coördinatie

     

  Coachbaarheid

   
     

  Sportiviteit

   

  Uitgangspunten:

  -       Individuele ontwikkeling gaat voor ontwikkeling van het team, zodat getalenteerde spelers kunnen worden doorgeschoven naar een hoger team dan wel naar een team in een hogere leeftijdscategorie;

  -       Het selecteren voor selectieteams geschiedt door de nieuwe hoofdtrainer, de hoofdtrainer van de huidige groep, de HJO en de TC;

  -       De selecties worden definitief nadat deze ter instemming zijn voorgelegd aan de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en de TC;

  -       Selecteren is een voortdurend proces, waarbij de vaardigheden op meerdere momenten door meerdere trainers zal worden beoordeeld. Indelen vindt dus plaats op basis van een dynamische selectieprocedure. 

  Voorkeur van de speler

  Het indelen op voorkeur heeft betrekking op de breedteteams. Op deze wijze worden vriendschappen gehonoreerd en wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de individuele motivatie van kinderen (en hun ouders).

  Teamgrootte

  - Tot en met de O11 streven wij naar 2 wisselspelers per team met een maximum van 3.
  - Bij de O12 tot en met de O15 streven wij naar 3 wisselspelers per team met een maximum van 4.

  - Bij de O16 tot en met O19 streven wij naar 4 wisselspelers per team met een maximum van 5.
  - De toename in het aantal wisselspelers vanaf de O12-pupillen houdt verband met de  toenemende fysieke belasting vanaf die leeftijdscategorie.

  Selectieteams jeugd seizoen 2016-2017

  (YS) = Volledig bestaande uit Victoria Young Stars.

  (YS*) = Ten minste voor 50% bestaande uit Victoria Young Stars.

  Victoria Young Stars = Spelers geboren vanaf 01-07 t/m 31-12 van het geboortejaar.

  O8-2           8/9 veldspelers en een keeper

  O8-1           8/9 veldspelers en een keeper

  O9-3 (YS)    8/9 veldspelers en een keeper

  O9-2           8/9 veldspelers en een keeper

  O9-1           8/9 veldspelers en een keeper

   

  O10-3 (YS)  8/9 veldspelers en een keeper

  O10-2         8/9 veldspelers en een keeper

  O10-1         8/9 veldspelers en een keeper

  O11-3 (YS)  8/9 veldspelers en een keeper

  O11-2         8/9 veldspelers en een keeper

  O11-1         10/11 veldspelers en een keeper

   

  O12-2 (YS*) 13/14 veldspelers en een keeper

  O12-1          13/14 veldspelers en een keeper

  O13-2 (YS*) 13/14 veldspelers en een keeper

  O13-1           13/14 veldspelers en een keeper

   

  O14-2 (YS*) 13/14 veldspelers en een keeper

  O14-1          13/14 veldspelers en een keeper

  O15-2          13/14 veldspelers en een keeper

  O15-1          13/14 veldspelers en een keeper

   

  O17-2           14/15 veldspelers en een keeper

  O17-1           14/15 veldspelers en een keeper

   

  O19-1           16 veldspelers en twee keepers

  Scouting

  Gedurende het gehele seizoen wordt duidelijk in kaart worden gebracht wat de kwaliteiten van onze jeugdspelers zijn. Dit door middel van het observeren tijdens de trainingen, het bekijken van wedstrijden, rapporten van leiders/trainers van breedteteams en het laten meetrainen van spelers uit breedteteams met een selectieteam. De Technische Staf is zelf verantwoordelijk voor de trainingen van de breedteteams. Gedurende deze trainingen krijgen zij een duidelijk beeld van de kwaliteiten van al onze spelers. Gedurende een seizoen mogen leden van de Technische Staf spelers uit de breedteteams uitnodigen voor een training bij een selectieteam. Dit om het niveau van de speler te testen met het niveau van zijn leeftijdsgenoten in de selectie. De speler mag persoonlijk door de trainer worden uitgenodigd. De coach van het team van de speler wordt vervolgens geïnformeerd.

  In december worden alle coaches van breedteteams gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Op het formulier wordt ook aangegeven of zij één of meerdere spelers selectiewaardig achten. Vervolgens zal in januari een coachesbijeenkomst plaatsvinden, waarin de coaches hun mening kunnen toelichten. Spelers die door hun coaches als selectiewaardig worden beschreven, kunnen worden uitgenodigd voor één of meerdere trainingen met de selectie . Naast de trainingen, zullen deze spelers ook in een wedstrijd bekeken worden. Het is echter aan de Technische Staf om te bepalen of deze speler uiteindelijk gaat starten met de selectievoorbereiding van het nieuwe seizoen. Eind maart, begin april zal een nieuw coachesoverleg plaatsvinden en zullen de coaches horen welke spelers door de Technische Staf zijn geselecteerd voor de eerste selectievoorbereidingen.

  Stage

  Wanneer een speler uit een breedteteam selectiewaardig lijkt te zijn, dan kan deze speler worden uitgenodigd om een selectietraining mee te maken. De hoofdtrainer kan dit afspreken met de spelers en zijn ouders, echter volgens onderstaande afspraken:

  -       De speler mag één training meedoen met het selectieteam uit hetzelfde geboortejaar;

  -       Deze training is een extra training, dus mag niet ten koste gaan van zijn teamtraining;

  -       De afspraak met de speler en zijn ouders wordt per mail bevestigd naar de ouders en teamcoach, met een kopie aan de HJO, de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep en de hoofdtrainer;

  Bij wederzijdse tevredenheid van speler en trainer, wordt een vervolgtraject uitgestippeld waarbij de volgende afspraken gelden:

  -       Er wordt een schema opgesteld om mee te trainen met het selectieteam;

  -       De speler wordt uitgenodigd voor vriendschappelijke wedstrijden;

  -       Bij een tekort aan spelers in het selectieteam wordt betreffende speler opgeroepen;

  -       Stage trainingen blijven extra trainingen, dus moeten naast de eigen teamtrainingen worden gevolgd;

  -       Deze afspraken met de speler en zijn ouders wordt per mail bevestigd naar de ouders en teamcoach, met een kopie aan de HJO, de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep en de hoofdtrainer;

  -       Indien betreffende speler vervolgens in aanmerking komt voor het selectieteam, dan vindt overplaatsing plaats in de winterstop. Tot die tijd blijft hij voor zijn eigen team uitkomen.

  Winterstop

  -       In de winterstop worden selectiespelers geëvalueerd. Deze evaluatie kan tot gevolg hebben dat er mutaties plaatsvinden. Vanaf de O10-pupillen kunnen spelers worden toegevoegd en worden teruggeplaatst;

  -       Bij de O8/O9-pupillen kunnen er enkel spelers worden toegevoegd of blijven meetrainen;

  -       Mutaties kunnen enkel na akkoord van de HJO;

  -       In de regel zal de speler die de selectie verlaat plaats nemen in het eerst volgende team, van zijn geboortejaar, na de selectie. De speler mag echter ook een eigen voorkeur hebben, mits dat team bestaat uit spelers van zijn geboortejaar;

  -       Spelers die aan de selectie worden toegevoegd of de selectie verlaten, worden hierover in een persoonlijk gesprek met de hoofdtrainer geïnformeerd, in aanwezigheid van de ouders en de HJO of een lid van de Technische Commissie (TC).

  Selectieteams jeugd

  van voorselectie tot definitieve selectie

  De voorlopige selectie start met de voorbereiding in de maand maart en april door talentvolle spelers uit breedteteams structureel mee te laten trainen met de selectie. In mei zijn de nieuwe selecties bekend. Onder begeleiding van de nieuwe trainers wordt begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

  Maart / April:

  -       Geselecteerde spelers uit breedteteams trainen mee met de selectiegroep van hun leeftijd onder begeleiding van de huidige hoofdtrainer.

  -       Eind april wordt er een besluit genomen over deze spelers.

  Mei / Juni:

  -       In mei worden de selectieteams bekend gemaakt en zal begonnen worden met de de voorbereidingen op het nieuwe seizoen onder begeleiding van de nieuwe hoofdtrainer. In overleg met de HJO wordt de startdatum vastgesteld. Dit is afhankelijk van het programma (toernooien) en de stand op de ranglijst van de huidige selectie (kampioenschap, nacompetitie, promotie-/degradatiewedstrijden, etc.).

  -       Wanneer de nieuwe groepen starten, worden de trainingen van de huidige selectie teruggebracht naar maximaal één maal per week. Wanneer er geen activiteiten meer zijn voor de huidige selectie, stoppen de trainingen van deze groep.

  -       Per week wordt minimaal één activiteit ingepland voor de nieuwe selectie vanaf de startdatum en minimaal twee wanneer de huidige selectie geen activiteiten meer heeft. Naast trainingsactiviteiten worden ook wedstrijden ingepland tegen gelijkwaardige teams.

  Augustus:

  -       In overleg met de HJO wordt een startdatum per selectiegroep gepland. Deze startdatum is afhankelijk van het bekerprogramma, de zomervakantie en de beschikbaarheid van de accommodatie.

  Wij gaan op de volgende wijze om met spelers die afvallen uit de selectiegroep:

  -       Selectiespelers die worden uitgeselecteerd, worden door hoofdtrainer samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin toelichting wordt gegeven op dit besluit. Dit gesprek vindt plaats in bijzijn van de HJO of een lid van de TC. Hierop wordt het besluit gedeeld met de jeugdcoördinator van betreffende afdeling, waarna de speler instroomt in het indelingsproces van breedteteams. Uitgangspunt hierbij is dat de speler in principe zal worden ingedeeld in het naasthogere team.

  Indelen in klasse

  De prestatieteams (O19-1, O17-1, O15-1 en O13-1) worden automatisch ingedeeld door de KNVB op basis van de resultaten van voorgaande seizoenen.

  De opleidingsteams worden op basis van sterkte ingedeeld door de Technische Staf.

  De breedteteams worden op basis van sterkte ingedeeld. De Technische Staf heeft hierin een adviserende rol richting de jeugdcommissie. Het technische oordeel van de Technische Staf is op basis van de gemiddelde sterkte per team en aan de hand van ervaringen uit voorgaand seizoen.

  De beoordeling van de Technische Staf wordt vervolgens ter advisering en besluitvorming aan de TC voorgelegd. Eind van seizoen (mei) wordt een voorstel voor de indeling klasse breedteteams door HJO gedaan in samenwerking met jeugd coördinator en wedstrijdsecretaris.

  In november vindt een tussentijdse evaluatie plaats, waarna een eventuele herindeling na de winterstop kan plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat er weerstand in de eigen leeftijdscategorie gezocht zal worden. Dit kan tot gevolgen hebben dat teams in een andere regio worden ingedeeld.