• Lat komt voor Victoria steeds hoger te liggen

    Vic­to­ria is sinds de en­tree in 2015 in het za­ter­dag­voet­bal be­zig aan een fraaie op­mars. In 2016 werd di­rect pro­mo­tie naar de der­de klas­se via de na­com­pe­ti­tie af­ge­dwon­gen en af­ge­lo­pen sei­zoen wer­den de Hil­ver­sum­mers glans­rijk kam­pi­oen, waar­door er nu een nieu­we uit­da­ging wacht: de twee­de klas­se.


    Rik Lang­hout was een be­lang­rij­ke kracht in het team van trai­ner Stijn van ’t Hooft. Met zes­tien doel­pun­ten werd hij club­top­sco­rer, ter­wijl hij niet eens de spits van het team is. In het ver­le­den was Lang­hout wel spits, maar in de jeugd van FC Utrecht werd hij om­ge­turnd tot mid­den­vel­der. ??Ik ben nog steeds een aan­val­lend in­ge­stel­de spe­ler. Vol­gens mij noe­men ze dat te­gen­woor­dig een 9.5, haha."


    Ook aan­ko­mend sei­zoen hoopt de HBO-stu­dent be­drijfs­kun­de weer van gro­te waar­de te kun­nen zijn voor zijn ploeg. ??Ik hoop dit keer vijf­tien doel­pun­ten te ma­ken\", ant­woordt hij als hem ge­vraagd wordt naar zijn per­soon­lij­ke stre­ven. ??Dat is re­de­lijk hoog in­ge­schat, maar vo­rig sei­zoen had ik een wed­den­schap­je met Rik Let­te­boer en toen had ik in­ge­zet op tien goals. Dat bleek wat aan de lage kant."


    De gro­te vraag is hoe Vic­to­ria als team het gaat doen in de twee­de klas­se. Ook Lang­hout kan daar zo in de voor­be­rei­ding nog niet echt een ant­woord op ge­ven. ??Op tech­nisch ge­bied denk ik dat we niet min­der zul­len zijn dan de bo­ven­ste ploe­gen, maar wij zijn on­er­va­ren op dit ni­veau en heb­ben ook nog eens een erg jon­ge ploeg. Ik denk dat wij als team in staat moe­ten zijn om een ster­ke mid­den­mo­ter te wor­den en we ons geen zor­gen hoe­ven te ma­ken om de­gra­da­tie. Mis­schien dat er zelfs een pe­ri­o­de­ti­tel in zit."


    Om­dat Vic­to­ria on­er­va­ren is op twee­de-klas­se­ni­veau wil Van ’t Hooft zijn ploeg la­ten wen­nen door te oe­fe­nen te­gen teams als Vrien­den­schaar en eer­ste­klas­ser DHSC. ??Er is be­wust voor ge­ko­zen om oe­fen­wed­strij­den te spe­len te­gen zwa­re te­gen­stan­ders." Veel over­win­nin­gen zul­len er dus waar­schijn­lijk niet ge­boekt wor­den in de voor­be­rei­ding, maar Lang­hout is er van over­tuigd dat Vic­to­ria op 23 sep­tem­ber he­le­maal klaar is voor het nieu­we sei­zoen. "We bou­wen het rus­tig op in de voor­be­rei­ding, dat heb­ben we ge­leerd van vo­rig jaar. Het wordt steeds een stap­je zwaar­der en zo be­gon­nen we vo­rig jaar heel fit aan het sei­zoen."