• BALV maandag 23 mei 20:00 uur

 • Graag nodigt het bestuur alle stemgerechtigde leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, die hun kind willen vertegenwoordigen, uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op maandag 23 mei 2022. Aanvang is 20.00 uur in het paviljoen. 

   

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen vorige ALV-notulen
  4. Voortgang Nieuwbouw
  5. Gevraagd BALV besluit: contributieaanpassing
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

   

  Ingekomen stukken dienen uiterlijk zondag 15 mei om 15:00 uur bij de secretaris ingediend zijn (secretaris@victoria1893.nl).

   

  Waarom dan deze Bijzondere Algemene Ledevergadering?

  Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering.
   
  De reden voor deze vergadering is de nieuwbouw van het paviljoen dat aan het einde van dit jaar zal aanvangen. De ledenvergadering van 20 december 2021 heeft daar zijn goedkeuring voor gegeven. Op de site van Victoria kunt u lezen waarom er besloten is om een geheel nieuw paviljoen neer te zetten (https://www.victoria1893.nl/nieuwpaviljoen)

  Door de lange Coronaperiode en de oorlog in de Oekraïne ziet de wereld er heel anders uit. Zeker de bouwwereld en de financiële wereld kennen inmiddels andere voorwaarden. Het is ook veel in het nieuws dat bijvoorbeeld schaarste van de grondstoffen zorgt voor grote verhoging van de bouwkosten. Daarbij komt ook dat de rentepercentages snel aan het stijgen zijn. Dit alles heeft een enorme impact op de totale bouwkosten. Deze worden in zijn geheel De STIKO (stichtingskosten) genoemd.
   
  De ledenvergadering heeft zijn goedkeuring verleend aan een plan waarin de geraamde kosten lager waren dan dat ze nu dreigen te worden. Om de nieuwbouw doorgang te laten vinden is er dus een nieuw akkoord nodig van de ledenvergadering. In deze vergadering zal uw mandaat gevraagd voor:

  1. In te stemmen met een extra contributieverhoging van 16% per lid ingaande komend seizoen voor de hogere jaarlasten door realisatie nieuwe paviljoen, m.u.v. Little Stars en Middle Stars

  • Als de jaarlasten lager uitvallen door dalende STIKO en/of rente zal het Bestuur de contributieverhoging deels terugdraaien in seizoen 23-24
  2. Mandaat voor het realiseren van nieuwe paviljoen:
  • Het verder ontwikkelen van nieuwbouwplannen en het aangaan van verplichtingen daarvoor
  • Het verkrijgen van (verhoogde) bankgarantie
  • Het verkrijgen van bankfinanciering van € 2.800.000 bij BNG
  • Aangaan overeenkomst met aannemer(s)
  • Maximale verhoging van jaarlasten voor nieuwe paviljoen van € 220.000 per jaar

   
  Wij hebben de oorspronkelijke businesscase voor het nieuwe paviljoen voorgelegd aan paviljoen commissies binnen de club, te weten: Raad van Advies, Financiële project commissie, Klankbord commissie, Noodvoorziening commissie, Sfeer en interieur commissie en de Sponsorcommissie.
  De leden alsmede aan Stichting Waarborgfonds Sport en gemeente Hilversum. De gemeente heeft ingestemd met de businesscase en een gemeentegarantie afgegeven voor de financiering. Oorspronkelijke hadden wij een ruime post onvoorzien opgenomen van €400.000. Helaas hebben wij de afgelopen maanden een grote stijging van de bouwkosten geconstateerd. Dit betekent dat de Stichtingskosten zijn opgelopen van € 3,4 miljoen tot € 3,8 miljoen. Voor de Bouwkosten van de STIKO hebben wij een offerte van een aannemer, maar blijven de investeringen onzeker aangezien aannemers geen prijsgarantie willen afgeven.  De overige investeringen zullen aan verschillende aannemers, leveranciers en de gemeente worden aanbesteed.
   
  De 16% extra contributieverhoging, naast de reguliere verhoging, betekent dat voor het ‘gemiddelde lid’  de contributie uitkomt op €352. Een belangrijke verhoging. Een voorgenomen beslissing die het Bestuur niet makkelijk valt. De afgelopen weken is daarom wederom met de verschillende commissies uitgebreid gesproken over de ontstane situatie, de noodzaak voor een nieuw paviljoen en de hoogte van de nieuwe contributie. De commissies hebben unaniem geadviseerd door te gaan met de nieuwbouw en toestemming te vragen bij de leden voor contributieverhoging.  
   
  U kunt de concept presentatie van de BALV vooraf opvragen bij de secretaris Edwin van Eijk via secretaris@victoria1893.nl. Wij kunnen ons als Bestuur voorstellen dat u vragen heeft en daarom is het van belang dat u deze vergadering bijwoont. Hierin worden vragen beantwoord waarom doorgaan de beste optie is en hoe we dat met elkaar kunnen realiseren. Tijdens deze vergaderingen zullen alle commissies hun advies onderbouwen en kunt u weloverwogen een beslissing nemen.
   
  Door de afgelopen periode is er een situatie ontstaan die door niemand was in te schatten en ook nu nog moeilijk te voorspellen is. We kunnen echter op een verantwoorde manier door met de volgende stap met onze vereniging. We hebben u daar in alles bij nodig. We rekenen op u.

  Houdt Steeds Tezamen.
   
  Namens het bestuur van de HC & FC Victoria
   
  William J.D. Koot
  Voorzitter.