• 1. Lid worden van Victoria

  a. Wie lid wil worden van HC & FC Victoria kan een aanmeldingsformulier invullen. Ook is het mogelijk om bij het paviljoen van HC & FC Victoria aan 't Jagerspaadje 26 in Loosdrecht een formulier af te halen. Graag het formulier volledig invullen, (mede)ondertekenen en opsturen naar onderstaand adres. Het formulier mag ook ingescand en gemaild worden.

  HC & FC Victoria
  t.a.v. Inschrijving Voetbal
  Postbus 146
  1200 AC Hilversum
  E-mail: inschrijvingen@victoria1893.nl

  Let wel op dat je bij het inleveren van het aanmeldingsformulier het onderstaande checkt op volledigheid: 
  - Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en doorlopende machtiging (via de website)
  Een kopie legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar verplicht) - (via de website) klik op de voorgaande tekst en mail direct de digitale versie. 
  - Een recente (pas)foto voor de spelerspas (vanaf 11 jaar) - digitaal aanleveren 

  b. Bij invulling van het aanmeldingsformulier wordt van u een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van Victoria en de KNVB, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  c. Het lidmaatschap van HC & FC Victoria wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Wanneer er voor 31 mei van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen op verzoek van of namens het lid wordt beëindigd blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend seizoen, dan is de contributie naar rato verschuldigd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

  d. De KNVB heeft de clubs verplicht gesteld dat bij aanmelding van nieuwe leden zij zich moeten legitimeren. Voor minderjarige leden is een legitimatie van een van de ouders verplicht. Als je als jeugdlid wilt toetreden dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het jeugdlid. Bij de aanmelding dient voor spelers vanaf 11 jaar een recente pasfoto te worden ingeleverd. Dit in verband met de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas.

 • 2. Contributies
  De contributies bedragen per 1 juli 2017 per jaar:

  Type lidmaatschap 2017-2018 Heel seizoen Half seizoen
  Veldvoetbal 257,00 155,00
  Zaalvoetbal 209,00  
  Combinatie veld- en zaalvoetbal 380,00 225,00
  Trainingslid 140,00 90,00
  VOVC voetbal (geen spelerspas) 110,00  
  VOVC/35+/45+ voetbal (spelerspas) 135,00  
  Studenten speciaal tarief    
  - Combinatie veld/zaalvoetbal 273,00  
  - Veldvoetbal 200,00 125,00
  - Zaalvoetbal 155,00  
  Inschrijfgeld 55,00  
  Selectiebijdrage 50,00  
  Vriend van Victoria 150,00  
  Niet spelend lid / Donateur 60,00  

  * alle bedragen zijn in EURO

 • a. Inschrijfgeld
  Voor nieuwe inschrijvingen is inschrijfgeld verschuldigd van 55,-. Dit wordt tegelijk met de eerste contributie automatisch van de rekening afgeschreven. Oud-leden van HC & FC Victoria die weer terugkeren hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

  b. Verplichte selectiebijdrage
  De selectie jeugdteams betalen een selectiebijdrage van 50,-.

  c. Administratiekosten
  Bij betaling via factuur (alleen voor bestaande leden die vóór 1 juni 2009 lid zijn geworden) wordt 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

   

   

 • d. Contributiebetaling
  De vereniging biedt haar leden die lid zijn geworden vóór 1 juni 2009 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een eenmalige betaling via de verzonden factuur of in één termijn via automatische incasso. Bij betaling via de factuur wordt 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Leden die lid zijn geworden op of na 1 juni 2009 kunnen alleen via automatische incasso hun contributie voldoen. Deze betaling wordt in één termijn automatisch afgeschreven.Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend de contributie te incasseren middels automatische incasso.

  Rondom 1 juli zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. Rondom 1 juli zullen de leden die betalen door middel van een verzonden factuur de betreffende factuur ontvangen. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure gestart worden.

  Indien de bank de afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven om wat voor reden dan ook, zal de vereniging alsnog een contributienota, voor het gehele jaarbedrag, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure gestart worden.

  3. BEDANKEN ALS LID
  a. De maand mei is de maand van de tijd waarin veel spelers plannen gaan maken voor het nieuwe seizoen. Zij willen van club of soms zelfs van sport veranderen. Als je helemaal stopt met voetballen vind je hier hoe je dat moet regelen. Opzeggen, adresveranderingen, van spelend lid overgaan naar de categorie niet-spelend lid of trainingslid of omgekeerd, al deze ledenmutaties moeten schriftelijk of (nog makkelijker) per e-mail worden ingediend bij:

  HC & FC Victoria
  t.a.v. Edwin van Eijk (secretaris)
  Postbus 146
  1200 AC Hilversum
  E-mail: uitschrijvingen@victoria1893.nl

  b. Let op: opzeggen dient uiterlijk vóór 31 mei gedaan te zijn. Na deze datum is er opnieuw contributie verschuldigd. Je krijgt altijd een bevestiging van ontvangst van jouw bericht. Let daarop, want het is jouw bewijs dat het bericht is ontvangen en verwerkt. 

  c. Mondelinge afmelding of alleen bij een elftalleider, aanvoerder of een lid van de jeugdcommissie wordt niet aanvaard. Een foute wijze van bedanken zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op de betrokkene(n). 

  d. Om heel duidelijk te zijn: iemand die niet op tijd volgens de regels opzegt, zit nog een jaar lang vast aan HC & FC Victoria.

  4.  OPZEGGEN MET OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING
  a. Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club? Dan is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.

  b. Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "nieuwe vereniging" is 15 juni 23.59 uur. 

  c. Wat moet ik doen om een overschrijvingverzoek in te dienen?
  - Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
  - De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
  - Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli 2016 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).
  - Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  - Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

  d. Victoria stelt het op prijs dat u een uitschrijvingsmail stuurt ter kennisgeving naar uitschrijvingen@victoria1893.nl.