• HUISREGELS

 • ALGEMEEN REGLEMENT van de Hilversumse Cricket- en Football-club Victoria 1893
  Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2014
   
  Cluborgaan en clubkleuren
  Artikel 1
  Het officiële orgaan van de vereniging is ''De Victoriaan'' en "De Nieuwsbrief" of een door het bestuur aan te wijzen sportblad. De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit.
   
  Leden
  Artikel 2
  1. Leden zijn zij die conform het bepaalde in de Statuten zijn toegelaten als lid.
  2. Zij worden onderverdeeld naar hun leeftijd met als peildatum 1 januari van het lopende verenigingsjaar in:
  a. senioren, die 18 jaar of ouder zijn, of
  b. jeugd, die nog geen 18 jaar is.
  3. De in het tweede lid genoemde leden kunnen worden onderscheiden in:
  a. Verenigingsleden, die niet actief deelnemen aan wedstrijden in KNVB-verband, o.a.: niet-spelend, student, training, VOVC, veteraan;
  b. Bondsleden, die actief deelnemen aan wedstrijden in KNVB-verband;
  4. Het bestuur kan besluiten binnen de in het derde lid genoemde categorieën een nadere onderverdeling te maken;
  5. Ereleden, Leden van Verdienste en ontvangers van de Harry Davidspeld worden conform het bepaalde in de Statuten benoemd.
   
  Verkrijgen van lidmaatschap
  Artikel 3
  Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door de secretaris genomen op een schriftelijke aanvraag. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijk vertegenwoordiger nodig. De aanvraag wordt gedaan op een bij de secretaris van de vereniging verkrijgbaar formulier met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. De aanvraag moet aan de secretaris worden gezonden.
  Artikel 4
  Het al of niet aannemen als lid wordt de kandidaat schriftelijk door de secretaris medegedeeld.
  Artikel 5
  Alle leden verbinden zich voor het gehele verenigingsjaar (voetbalseizoen). In bijzondere gevallen kan het bestuur op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek besluiten hiervan af te wijken. 
   
  Gedragsregels
  Artikel 6
  Leden en ouders, verzorgers en begeleiders van jeugdleden, houden zich aan onze gedragsregels:
  1. Wij zijn sportief en respectvol en helpen ook anderen dat te zijn;
  2. Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en spreken ook anderen aan op het naleven van deze gedragsregels;
  3. Wij helpen de velden en de accommodatie schoon en netjes te houden;
  4. Wij ondersteunen Victoria door binnen onze vermogens als vrijwilliger mee te helpen.
  In Bijlage 1 zijn deze gedragsregels verder uitgewerkt.
   
  Bestuur
  Artikel 7 - De voorzitter
  De voorzitter geeft leiding aan de Algemene Vergadering en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij leidt de Algemene Vergaderingen en heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht deze weer te hervatten, indien een derde deel van de bij de Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het algemeen reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Indien hij dit nodig acht kan hij bepalen dat uitgaande stukken door hem worden mede-ondertekend.
  Artikel 8 - De secretaris
  De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de Algemene Vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.
  Artikel 9 - De penningmeester
  De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies, bijdragen en opgelegde geldboetes en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde terstond kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen overlegging van behoorlijke kwitanties of schriftelijke afrekeningen. Gelden, die niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is verplicht aan de Kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken, die de commissie van hem terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem te allen tijde jegens het bestuur.
  Artikel 10 - Bestuursvergaderingen
  Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden, belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet alle bestuursleden zijn opgeroepen en tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluitvorming vindt bij voorkeur op basis van consensus plaats. Indien nodig worden besluiten met meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.
   
  Commissies
  Artikel 11 - Commissies
  Het bestuur wordt bijgestaan door commissies. Commissies worden, tenzij in de statuten of reglementen anders bepaald, ingesteld en opgeheven door het bestuur. Commissies leggen, tenzij in de statuten of reglementen anders bepaald, uitsluitend verantwoording af aan het bestuur.
  Het bestuur draagt zorg dat voor de leden inzichtelijk is welke commissies actief zijn, wat de taken van de commissies zijn en wie in de commissies zitting hebben. Elke commissie valt onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden.
  Artikel 12 - Kascommissie
  De Kascommissie wordt samengesteld en benoemd op de wijze zoals voorgeschreven door de statuten. Zij vervult haar taak conform het bepaalde in de statuten. Indien de Kascommissie de boeken van de vereniging in orde heeft bevonden adviseert zij de Algemene Vergadering het bestuur decharge te verlenen. De Kascommissie kan zich laten bijstaan door een externe financiële deskundige.
   
  Contributie
  Artikel 13
  1. De contributie wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt voor verschillende soorten lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 2.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, één en ander met inachtneming van de terzake bij de overkoepelende sportorganisaties geldende bepalingen.
  3. Bij toetreding tot de vereniging als lid is men een jaarlijks door de Algemene Vergadering vast te stellen entreegeld verschuldigd.
   
  Communicatie
  Artikel 14
  1. Communicatie met leden over aangelegenheden die de vereniging betreffen, met inbegrip van trainings- en wedstrijdzaken en ledenvergaderingen, vindt bij voorkeur plaats door middel van de website of het officiële orgaan van de vereniging.
  2. Voor communicatie met individuele leden maakt de vereniging voor zover wenselijk, mogelijk en wettelijk toegestaan gebruik van elektronische media.
   
  Straffen en tuchtrechtspraak
  Artikel 15
  1. Berechting van overtreding van de statuten, reglementen of van enig wettig besluit van de ledenvergadering geschiedt door het bestuur, met een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Vergadering, onverminderd de bepalingen van de Statuten en van Nederlands dwingend recht.
  2. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. Het bestuur is bevoegd een opgelegde straf conform het bepaalde in artikel 14 te publiceren.
  3. Op voordracht van het bestuur is de Algemene Vergadering bevoegd een Tuchtreglement vast te stellen. In een Tuchtreglement kan de bevoegdheid overtredingen te berechten aan andere organen worden toebedeeld.
   
  Slotbepalingen
  Artikel 16
  1. In gevallen waarin het Algemeen Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
  2. De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de Statuten en Nederlands dwingend recht.

  Bijlage 1 - Gedragsregels HC&FC VICTORIA
  1. Wij zijn sportief en respectvol en helpen ook anderen dat te zijn. Op en buiten het veld staat plezier en fair play voorop. We zorgen dat ook de gasten dat ervaren. En wij gedragen ons naar dezelfde normen als wij ergens te gast zijn. We tonen respect  voor de arbitrage. Wij accepteren hun beslissingen en volgen hun aanwijzingen zonder commentaar op. Wij onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik. Wij hebben respect voor andermans eigendommen. 
  2. Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en spreken ook anderen aan op het naleven van deze gedragsregels. Wij stellen ons open op voor opmerkingen over ons eigen gedrag. Als wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels, spreken wij de betreffende persoon of personen daarop aan. Ernstige overtredingen moeten aan het bestuur worden gemeld.
  3. Wij helpen de velden en de accommodatie schoon en netjes te houden. Wij ruimen onze troep altijd op. Na een wedstrijd zorgen wij dat de kleedkamer schoon en netjes wordt achtergelaten, ook bij uitwedstrijden. De leider of aanvoerder van een team is daarvoor verantwoordelijk.
  4. Wij ondersteunen Victoria door binnen onze vermogens als vrijwilliger mee te helpen. Inzet van leden en ouders van jeugdleden is heel belangrijk. Samen maken wij het mogelijk dat Victoria als vereniging bloeit. Daarom wordt van iedereen die dat kan gevraagd als vrijwilliger bij te dragen. Dat kan op veel verschillende manier: het mee-organiseren in bestuur of commissies, het begeleiden als leider / coach van een team, het optreden als scheids- of grensrechter bij wedstrijden, het helpen bij toernooien en bij kampen, het schoonmaken of onderhouden van de accommodatie, etc.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com