• HC & FC Victoria - Privacy Verklaring - AVG

  1.    Inleiding

  HC & FC Victoria (hierna te noemen Victoria) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Victoria houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Als Victoria zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretariaat@victoria1893.nl.

   

  2.    Overzicht verwerking persoonsgegevens

   

  Doel

  Welke persoonsgegevens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

  In deze kolom de namen invullen van de partijen om wie het gaat.

   

   

   

   

   

  Onderzoeken of u lid kan worden

  en

  het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

  NVT

   

   

  Administratie

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens
  • Geboortedatum

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  Boekhouder

  Accountant

  Belastingdienst

  Indien van toepassing:denk aan clubkleding

  Het verrichten en versturen van aankopen

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • (Kleding)maat
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  Producent

  Vervoerder

   

   

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

   

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  LET OP: staan er commerciële boodschappen in de nieuwsbrief dan is wél toestemming nodig

  Zolang als men aangemeld is.

  E-marketingtools

  Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Toestemming

  Zolang als men aangemeld is.

  Sponsoren

  Andere verenigingen

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

  • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
  • IP-gegevens

   

  Toestemming

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

   

  Websitebeheerder

  Analytics tools

  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

   

  Toestemming

  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

  NVT

    

  3. Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  4. Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt Victoria uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, die Victoria met u heeft, tenzij Victoria wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de Privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  6. Beveiliging

  Victoria treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  7. Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  8. Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  9. Wijzigingen van het Privacybeleid

  Victoria past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Victoria raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Victoria er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  10. Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Victoria wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Victoria Bezoekadres: ’t Jagerspaadje 26, 1231 KJ LOOSDRECHT

  Postadres: Postbus 146, 1200 AC HILVERSUM

  E-mailadres: secretariaat@victoria1893.nl

 • Voor allel leden van HC & FC Victoria is de KNVB Privacy Statement van kracht. 

  PRIVACY

  Als je een van de websites of apps van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna 'de KNVB', 'ons' of 'wij') bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou.

  De KNVB is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Dit kan (onder meer) gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website of in de app hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de KNVB jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

  Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan.

  1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

  2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

  3. Verstrekking aan derden

  4. Jouw rechten

  5. Websites van derden

  6. Vragen

  7. Wijzigingen Privacyverklaring

  De KNVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van dezewijzigingen op de hoogte bent.

   

  LEES VERDER .....