• Update: Algemene Ledenvergadering maandag 12 december 20:00 uur

 • Graag nodigt het bestuur alle stemgerechtigde leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, die hun kind willen vertegenwoordigen, uit tot het bijwonen van de najaars Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op maandag 12 december 2022. Aanvang is 20.00 uur. Locatie is het tijdelijke clubhuis.

  AGENDA 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen BALV-notulen van 23 mei 2022
  4. Evaluatie seizoen 21/22
  5. Financieel verslag 21/22 en begroting 22/23
  6. Verslag Kascommissie en vaststelling jaarrekening 21/22
  7. Bestuur & Organisatiestructuur
  8. Contributiebeleid
  9. Update nieuwe paviljoen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Toelichting bij agendapunt 7: 
  Aftredende bestuursleden zijn: 

  • De heer William Koot (voorzitter). De heer Koot stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heer Koot te herkiezen als bestuurslid in de rol van voorzitter;
  • De heer Edwin van Eijk (secretaris). De heer van Eijk stelt zich herkiesbaar als secretaris om de periode voor het zoeken naar een geschikte opvolger te verlengen. Het bestuur stelt voor om de heer Van Eijk te herkiezen als bestuurslid in de rol van secretaris; 

  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich binnen 10 dagen schriftelijk aanmelden via secretaris@victoria1893.nl.  

  N.B. Stemgerechtigde leden die de vergaderstukken (zodra beschikbaar) per e-mail willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken via secretaris@victoria1893.nl.